Par skolu

 Skolā tiek īstenotas:

 

 •     Pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111
 •      Pamatizglītības programma – kods 21011111 
 •   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611 

Skolas īpašie piedāvājumi:

 •       teicama sporta bāze
 •       skolēni 100% nodrošināti ar mācību grāmatām
 •       visi skolēni saņem apmaksātas  siltās pusdienas
 •       skolēnu pārvadāšana
 •       interešu izglītība 5 apakšprogrammās- kultūrizglītība un sporta programma
 •       skolēnu prēmēšana par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās

Skolas darbības pamatmērķi:

 • Veidot radošu, drošu un pozitīvas sadarbības izglītības vidi.
 • Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu vispusīgi izglītotas, brīvas un atbildīgas, sabiedrībā konkurētspējīgas personības attīstību.
 •  Nodrošināt skolotāju pedagoģiskās kompetences paaugstināšanu, sekmējot progresīvas pedagoģiskās pieredzes apkopošanu, mijiedarbību ar skolēniem. 

 

Visi skolotāji ir iesaistījušies ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 3. aktivitātē un ieguvuši kādu no kvalitātes pakāpēm. Skolotāji strādā diferencēti, ievērojot izglitojamo individuālās spējas un intereses.

 

Skolas pašvērtējums