Par skolu

 Skolā tiek īstenotas:

 

 •     Vispārējās pirmskolas izglītības programma – kods 01011111
 •      Pamatizglītības programma – kods 21011111 
 •   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611 
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem - kods 21015811 

Skolas īpašie piedāvājumi:

 •       teicama sporta bāze
 •       skolēni 100% nodrošināti ar mācību grāmatām
 •       visi skolēni saņem apmaksātas  siltās pusdienas, launagu
 •    piedalamies programmās "Skolas auglis" un "Skolas piens"
 •       skolēnu pārvadāšana
 •       interešu izglītība 5 apakšprogrammās- kultūrizglītība un sporta programma
 •       skolēnu prēmēšana par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās

Skolas darbības pamatmērķi:

 • Veidot radošu, drošu un pozitīvas sadarbības izglītības vidi.
 • Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu vispusīgi izglītotas, brīvas un atbildīgas, sabiedrībā konkurētspējīgas personības attīstību.
 •  Nodrošināt skolotāju pedagoģiskās kompetences paaugstināšanu, sekmējot progresīvas pedagoģiskās pieredzes apkopošanu, mijiedarbību ar skolēniem. 

 

 

 

Skolas pašvērtējums