Par skolu

 Skolā tiek īstenotas:

 

 

  •    Vispārējās pirmskolas izglītības programma – kods 01011111

  •    Pamatizglītības programma – kods 21011111

​​ 

  •   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar    mācīšanās traucējumiem - kods 21015611 

  •   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai citiem funkcionāliem traucējumiem - kods 21015911

Skolas darbības pamatmērķi:

 

  • Veidot radošu, drošu un pozitīvas sadarbības izglītības vidi.

  • Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu vispusīgi izglītotas, brīvas un atbildīgas, sabiedrībā konkurētspējīgas personības attīstību.

  •  Nodrošināt skolotāju pedagoģiskās kompetences paaugstināšanu, sekmējot progresīvas pedagoģiskās pieredzes apkopošanu, mijiedarbību ar skolēniem.