Par skolu

 Skolā tiek īstenotas:

 

  •     Vispārējās pirmskolas izglītības programma – kods 01011111
  •      Pamatizglītības programma – kods 21011111 
  •   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611 
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai citiem funkcionāliem traucējumiem - kods 21015911

Skolas darbības pamatmērķi:

  • Veidot radošu, drošu un pozitīvas sadarbības izglītības vidi.
  • Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu vispusīgi izglītotas, brīvas un atbildīgas, sabiedrībā konkurētspējīgas personības attīstību.
  •  Nodrošināt skolotāju pedagoģiskās kompetences paaugstināšanu, sekmējot progresīvas pedagoģiskās pieredzes apkopošanu, mijiedarbību ar skolēniem.