Domraksti 2018

 

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2018. gada 28.februārī izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos”  projekta Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā “Latgales kultūras programma 2018” projektu pieteikumu konkursu. Projektu īstenošanas periods paredzēts no 2018.gada maija līdz 2018. gada decembrim, ieskaitot.

Projektu konkursam tika iesniegti 165 projekti ar pieprasīto finansējumu 634 818.69 EURO. Ekspertu komisija 6 cilvēku sastāvā, periodā no 28.03.2018.- 17.04.2018. vērtēja projektu atbilstību programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja projektus „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2018” finansiālā atbalsta saņemšanai ar kopēju finansējumu 153 326.00 EURO. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome izvērtēja ekspertu komisijas izvirzītos projektus finansiālā atbalsta saņemšanai un 2018.gadā Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros apstiprināja, finansiāla atbalsta piešķiršanu

Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa “Man nevajag nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā” (R.Mūks) organizēšana, Galēnu Kultūrvēstures biedrība.

 

Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Roberta Mūka muzeja
dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa
NOLIKUMS
Konkursa mērķis:
Skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos.
Konkursa uzdevumi:
  • Rosināt skolēnus iepazīt R. Mūka dzeju un esejas,
  • Mudināt ikdienā saskatīt neparasto un savdabīgo,
  • Vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas par tendencēm sabiedrībā.
 
Konkursa tēma:
„ Man nevajag nemirstības eliksīra,
Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā”
                                                 (R. Mūks.)
Konkursa noteikumi:
Dalībnieki– Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņi
2. – 4. klase,
5. – 7. klase,
8. – 9. klase,
10. – 12. klase.
Dalībnieku uzdevums:
Uzrakstīt jebkura žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties savu virsrakstu.
Darba apjoms: līdz 2 A4 formāta lapām datorsalikumā.
Skolotājs – konsultants elektroniski iesūta ne vairāk kā četrus darbus no vienas klases  līdz 2018. gada 7.novembrim        rmmg@inbox.lv
Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz apbalvošanu konkursa noslēguma
pasākumā 2018. gada 14. decembrī plkst. 13.00 Galēnu Kultūras namā
Projekta vadītāja: Marta Binduka (bindukamarta@inbox.lv, 26822989)